Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

severally /'sevrəli/  

  • Phó từ
    (cũ)
    [một cách] riêng [biệt]
    những đề nghị mà riêng từng bên đưa ra