Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disassociate /,disə'səʊ∫ieit/  

  • Động từ
    (như dissociate)
    phân ra, tách ra