Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divorcement /di'vɔ:smənt/  

  • Danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
    sự ly dị
    sự lìa ra, sự tách ra