Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissolution /,disə'lu:∫n/  

 • Danh từ
  sự hủy, sự giải tán
  the dissolution of a marriage
  sự hủy một cuộc hôn nhân
  the dissolution of Parliament
  sự giải tán nghị viện
  sự tan rã
  the dissolution of the Roman Empire
  sự tan rã đế quốc La Mã