Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disintegration /dis,inti'grei∫n/  

  • Danh từ
    sự vỡ tan
    sự tan rã, sự rã
    gradual disintegration of traditional values
    sự rã dần cuả các giá trị truyền thống