Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sa thải, sự thải hồi
    sự giải tán
    sự gạt bỏ; sự xua đuổi