Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đuổi, sự sa thải
  an expulsion order
  lệnh sa thải
  trường hợp đuổi, trường hợp sa thải
  ở trường năm nay có ba trường hợp đuổi học