Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tống ra, sự đuổi ra
    sự phụt ra
    sự nhảy ra và bật dù lên