Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tạm cho (thợ) nghỉ việc
    thời kỳ cho thợ tạm nghỉ việc