Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dời đi, sự di chuyển, sự dọn đi (đồ đạc…)
    the removal of furniture
    sự dọn đồ đạc
    sự dọn nhà