Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

execution /,eksi'kju:∫n/  

 • Danh từ
  sự thực hiện, sự thi hành
  the plans were finally put into execution
  các kế hoạch đó cuối cùng đã được thực hiện
  (luật học) sự thực thi di chúc
  sự hành hình
  execution by hanging
  sự hành hình bằng cách treo cổ
  tài biểu diễn (bản nhạc…)
  tài biểu diễn bản conxectơ của nhạc sĩ dương cầm thật là tuyệt vời
  a stay of execution
  xem stay

  * Các từ tương tự:
  execution cycle, execution time, executioner