Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enactment /i'næktmənt/  

 • Danh từ
  sự đóng, sự diễn
  sự thông qua, sự ban hành
  the enactment of the new bill
  sự thông qua bản dự luật mới
  luật
  the enactment states that
  luật định rằng