Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự làm (việc gì...)
  nói và làm khác nhau xa
  ((thường) số nhiều) việc làm, hành động, hành vi
  here are fine doing s indeed
  đây là những việc làm đẹp đẽ gớm
  (số nhiều) biến cố; đình đám, tiệc tùng, hội hè
  những biến cố lớn ở vùng Ban-căng
  there were great doing at the town hall
  ở toà thị chính có tiệc tùng lớn
  (số nhiều) (từ lóng) những cái phụ thuộc, những thức cần đến

  * Các từ tương tự:
  doings