Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  (số nhiều) việc làm; hành động
  I've been hearing a lot about your doings
  tôi đã nghe nói nhiều về việc làm của anh
  (số nhiều không đổi) (từ Anh) thứ cần đến, vật cần đến
  những thứ cần đến để vá lỗ thủng đâu rồi?