Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

executioner /eksi'kju∫nə[r]/  

  • Danh từ
    người hành hình