Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mastery /'mɑ:stəri/  

 • Danh từ
  mastery [of something]
  sự tinh thông, sự nắm vững
  he show complete mastery of that subject
  ông ta tỏ ra rất tinh thông vấn đề đó
  mastery [over somebody/ something]
  sự kiểm soát
  which side will get the mastery?
  Bên nào sẽ nắm được quyền kiểm soát thế?