Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự diễn tấu; sự diễn
    give a spirited rendition of a Bach chorale
    diễn tấu một bài coran của Bach một cách hăng say