Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

performance /pə'fɔ:məns/