Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interpretation /in,tɜ:pri'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự giải thích; cách giải thích
    sự diễn xuất, sự trình diễn

    * Các từ tương tự:
    interpretational