Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

translation /trænz'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự dịch
  bản dịch
  an exact translation
  một bản dịch chính xác
  in translation
  qua bản dịch
  read Cervantes in translation
  đọc Cervantes qua bản dịch

  * Các từ tương tự:
  translational