Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transliteration /,trænzlitə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự chuyển chữ