Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmogrification /trænz,mɒgrifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm biến hoá như có phép thần