Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transubstantiation /'trænsəb,stæn∫i'ei∫n/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    sự hoá thể (của bánh và rượu thánh thành thịt và máu của Chúa)