Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paraphrase /'pærəfreiz/  

 • Danh từ
  ngữ giải thích; lời diễn giải
  Động từ
  diễn giải; diễn đạt bằng ngữ; giải thích

  * Các từ tương tự:
  paraphraser