Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphrase /'metəfreiz/  

  • Danh từ
    bản dịch từng chữ, bản dịch theo đúng nguyên văn
    Ngoại động từ
    dịch từng chữ, dịch theo đúng nguyên văn