Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metamorphosis /,metə'mɔ:fəsis/  

  • Danh từ
    (số nhiều metamorphoses /,metə'mɔ:fəsi:z/)
    sự biến hoá
    (sinh vật) [sự] biến thái