Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

translational /træns'leiʃənl/  

  • Tính từ
    (toán học); (kỹ thuật) tịnh tiến
    translational movement
    chuyển động tịnh tiến