Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exegesis /,eksi'dʒi:sis/  

  • Danh từ
    (số nhiều exegeses)
    sự chú giải kinh thánh