Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hình can [bằng cách] xoa

    * Các từ tương tự:
    rubbing alcohol