Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deposition /,depə'zi∫n/  

  • Danh từ
    sự phế truất (vua…), sự hạ bệ
    sự cung khai; lời cung khai

    * Các từ tương tự:
    depositional