Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

displacement /dis'pleismənt/  

 • Danh từ
  sự dời chỗ
  sự chiếm chỗ
  (hàng hải) lượng rẽ nước (của tàu thuyền); trọng tải
  a ship with a displacement of 10.000 tons
  một chiếc tàu trọng tải 10.000 tấn

  * Các từ tương tự:
  Displacement effect