Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casting /'kɑ:stiŋ/  

 • vật đúc
  sự chọn diễn viên (cho một vở kịch…)
  a strange bit of casting
  một kiểu lựa chọn diễn viên khá lạ lùng

  * Các từ tương tự:
  casting out, casting resin, casting vote, casting-net, casting-voice