Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casting vote /'kɑ:stiŋ vəʊt/  

  • lá phiếu quyết định (ví dụ của ông chủ tịch, khi hai bên ngang phiếu nhau)