Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -voice) /'kɑ:stiɳ'vɔis/* danh từ
    lá phiếu quyết định (khi hai bên có số phiếu bằng nhau)