Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casting-net /'kɑ:stiɳnet/  

  • Danh từ
    lưới bủa, lưới giăng