Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (viết tắt) của congress
  i. of refraction (vật lí) chỉ số khúc xạ
  i. of stability chỉ số ổn định
  i. of a subgroup chỉ số của một nhóm con
  aggregative i. chỉ số phức hợp
  bounded i. (đại số) chỉ số bị chặn
  chain i. chỉ số dây truyền
  compression i. chỉ số nén
  contravariant i. chỉ số phản biến
  covariant i. chỉ số hiệp biến
  cuspidad i. chỉ số lùi
  dispersion i. chỉ số tán
  dummy i. chỉ số câm
  exceptional i. chỉ số ngoại lệ
  fixed-base i. (thống kê) chỉ số có cơ sở không đổi, chỉ số có chu kỳ cơ bản không đổi
  free i. chỉ số tự do
  inferior i. chỉ số dưới
  plasticity i. chỉ số dẻo
  price i. (thống kê) chỉ số giá
  ramification i.(đại số) chỉ số rẽ nhánh
  rational i. chỉ số hữu tỷ
  refractive i. (vật lí) chỉ số khúc xạ
  running i. chỉ số chạy
  singular i. (giải tích) chỉ số kỳ dị
  stationarity i. s chỉ số dừng
  umbral i. chỉ số câm

  * Các từ tương tự:
  conga, congeal, congealable, congealer, congealment, congelation, congener, congeneric, congenerical