Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emission /i'mi∫n/  

 • Danh từ
  sự phát ra, sự bốc ra, sự tỏa ra
  the emission of light from the sun
  sự phát ra ánh sáng từ mặt trời
  vật phát ra, vật bốc ra, vật tỏa ra
  a nocturnal emission
  sự di tinh

  * Các từ tương tự:
  emission current, emission phototube, emission spectrum, emission theory