Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjournment /ə'dʒɜ:nmənt/  

  • Danh từ
    sự hoãn, sự ngưng (họp)
    the judge granted us a short adjournment
    quan tòa cho phép chúng ta ngưng họp một lát