Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cancellation /,kænsə'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự hủy bỏ, sự hủy
  the cancellation of the match due to fog
  sự hủy trận đấu vì sương mù
  vé hủy, vé bỏ
  buổi biểu diễn tối nay có vé nào bỏ không?
  dấu hủy (con tem…)