Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakup /'breikʌp/  

 • Danh từ
  sự chấm dứt (mối quan hệ...)
  sự đoạn giao
  the breakup of an alliance
  sự chấm dứt liên minh
  sự phân nhỏ
  the breakup of the large farms
  sự phân nhỏ các trang trại lớn