Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overthrow, overthrown)
  lật đổ; đánh bại
  the rebels tried to overthrow the government
  quân phiến loạn cố lật đổ chính quyền
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự lật đổ; sự đánh bại
  the attempted overthrow of the tyrant
  sự mưu toan lật đổ tên bạo chúa