Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispersal /di'spɜ:sl/  

  • Danh từ
    sự giải tán, sự phân tán
    họ kêu gọi những người biểu tình giải tán trong yên lặng