Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

codify /'kəʊdifai/  /'kɒdifai/

  • Động từ
    pháp điển hóa