Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phân chia
    số bị chia

    * Các từ tương tự:
    divided highway