Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (văn học)
    tách rời ra; tách ra một cách vĩnh viễn

    * Các từ tương tự:
    sunderance