Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sunderance /'sʌndərəns/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự phân ra, sự tách ra