Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asunder /ə'sʌndə[r]/  

 • Phó từ
  (cũ)
  rời ra từng mảnh
  the house was ripped asunder by the explosion
  ngôi nhà bị nổ tung ra từng mảnh
  families torn asunder by the war
  những gia đình ly tán do chiến tranh