Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

categorize /'kætigəraiz/  

  • Danh từ
    chia loại, phân loại

    * Các từ tương tự:
    categorize, categorise