Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfrequented /,ʌnfri'kwentid/  

  • Tính từ
    ít ai lui tới, ít ai qua lại