Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hermitic /hə:'mitik/  

 • Tính từ
  (thuộc) nhà ẩn dật; thích hợp với nhà ẩn dật
  (thuộc) nhà tu khổ hạnh; thích hợp với nhà tu khổ hạnh
  ẩn dật, hiu quạnh

  * Các từ tương tự:
  hermitical